პროექტი ისნის სამხედრო ჰოსპიტალში ამობეჭდვა

პროექტი ისნის  სამხედრო ჰოსპიტალშიარასამთავრობო ორგანიზაცია ჯანმრთელი სამყარო ანხორციელებს პროექტს: "ისნის სამხედრო ჰოსპიტალში მცხოვრები დევნილების საცხოვრებელი ოთახების სადეზინფექციო საშუალებებით დამუშავება და დევნილი ქალებისათვის სანგანათლებითი მუშაობის ჩატარება"

პროექტის მიზანია: ისნის სამხედრო ჰოსპიტალში არსებული ინფექციური კერების გაუვნებელყოფა, დავადებების მინიმუმამდე შემცირება შენობების სადეზინფექციო საშუალებებით დამუშავებისა და დევნილებისათვის სანგანმანათლებლო ინფორმაციის მიწოდების გზით.პროექტის განხორციელებაში მონაწილეობას მიიღებს 40 დევნილი ქალი.

პროექტის განხორციელების მოსალოდნელი შედეგი: დეზინფექცია ხელს შეუწყობს ეპიდსაშიშ კერების შემცირებას. რაც თავისთავად შეამცირებს ახალ ინფექციურ დაავადებებს. დევნილებს ეცოდინებათ ის ელემენტარული ჰიგიენის დაცვის წესები რაც დაიცავს მათ სხვადასვა დაავადებებისგან,აგრეთვე გაიზრდება მათი ინფორმაციულობის დონე,რომელიც გამოადგებათ საჭიროების შემთხვევაში სწრაფი რეაგირება მოადხინონ თუ ვის უნდა მიმართონ კონკრეტულ შემთხვევში.გაიზრდება მათი სამოქალაქო ინტეგრაცია.

დააკლიკეთ ფოტოზე

ისნის სამხედრო ჰოსპიტალი :: პროექტი: დევნილების განათლება კასპის ბავშვთა სახლი :: ჰუმანიტარული პროექტი კასპის ბავშვთა სახლი :: ჰუმანიტარული პროექტი კასპის ბავშვთა სახლი :: ჰუმანიტარული პროექტი 
ისნის სამხედრო ჰოსპიტალი :: პროექტი: დევნილების განათლება კასპის ბავშვთა სახლი :: ჰუმანიტარული პროექტი კასპის ბავშვთა სახლი :: ჰუმანიტარული პროექტი კასპის ბავშვთა სახლი :: ჰუმანიტარული პროექტი 

საინფორმაციო ფურცელი

NGO “Healthy World” is implementing the project designed for the IDPs living on the territory of Isani (the former Russian Military Hospital). The purpose of the project is to carry out disinfection of living room of IDPs with special means and to arrange educational activities for women. 40 women will participate in the project. The expected result of the project – the disinfection will enable to prevent emergence of epidemic sources. The IDPs will know those elementary hygienic rules, which will protect them from various diseases. In addition, they will be aware of whom they can apply to in particular cases. Ultimately, the level of their civil integration will increase.

Непровительственная организаци здоровый мир осушествливает проект для беженцев проживающих на територии в исани (бывщий росииский военный госпиталь) целъ проекта дезоброботка жил плошади и проведении просветителной работы среди женщин беженцев. в проекте примут участие 40 женщин. ожидаемые резултаты- при осуществлении проекта дезинфекции предворит возниковления эпид-очагов беженцы будут знать те елементарные гигиенические правила которие зашитит их от разных заболевании а также будут знать о конкретних случиах кому обратится повысится гражданское интеграциа